Çevre Politikamız

Kaplan Kardeşler Halı olarak;

Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretimin ve beraberinde tüketiminde artması sonucu doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliğinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanması, geri dönüşü mümkün olmayan tahribatları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Kaplan Kardeşler Halı olarak ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uygun üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

  • Halı üretim prosesleri ve buna bağlı atıklarında çevre riskini ortadan kaldırmaya yönelik uygun hammadde ve malzeme kullanmak, proseslerini ve proses teçhizatını bu doğrultuda sürekli geliştirmek
  • Kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yükümlü olunan tüm yasal şartların gereklerini tam olarak yerine getirmek
  • Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik hedefler belirlemek ve bu alanda iyileştirmeler gerçekleştirmek
  • Çevre ile etkileşimin olduğu tüm aşamalarda çevre dostu uygulamaları tercih etmek
  • Yeni ürünlerin tasarımı ve üretim prosesleri geliştirme sürecinde her zaman çevreye duyarlılık kriterini ön planda tutmaktır

Kaplan Kardeşler Halı olarak çevreye verdiği bu etkilerini azaltmak amacıyla; • “Doğal Kaynak Tüketim Prosedürü” uyarınca işletmenin tüketimleri takip edilerek “Çevre ve Enerji Hedefleri Programında” yer alan enerji hedefleri izlenir. Tasarruf konuları hakkında çalışanlara eğitim verilmesi amaçlanır. • “Atık Yönetimi Prosedürü” ile atıkların ayrıştırılarak toplanması, uygun şekilde geri dönüşüm ve bertarafının sağlanması amaçlanır. Üretim artığı olarak ortaya çıkan katı atıklar çoğunlukla geri dönüşümlüdür. İşletmemizde atık makine yağı ve apre bölümü atık su deşarjı dışında herhangi bir sıvı atık oluşmamaktadır. • “Kimyasal Yönetim Prosedürü” ile müşterilerinin ve mevzuatın yasakladığı herhangi bir kimyasal maddenin üretimde kullanılmasını önlemekte, kullandığı kimyasallarının takibini yaparak uygun alanlarda uygun kişisel koruyucu ve donanımlarla kullanılmasını sağlamaktadır. Kaplan Kardeşler Halı olarak bu uygulamalar ile; • Su ve atık su masraflarından tasarrufu, • Enerji masraflarından tasarrufu, • Kimyasal masraflarından tasarrufu, • Yasal Mevzuata uyumun kolaylaşmasını, • Geri dönüşümden elde edilen ipliklerin kullanımı ile daha düşük çevresel etkiyi, • Firma imajının iyileşmesini amaçlamaktadır.

Arazi Kullanımı ve Ormansızlaştırma Haklarına ilişkin politika;

  • Mülk ve arazilerin yatırımı için ormansızlaştırmaya ve haksız yere toprak elde etmeye karşı politika yürütülür.
  • Halkın ve toplulukların toprak hakları korunur ve desteklenir. Bireyin, yerli halkın ve yerel toplulukların mülk ve araziler üzerindeki hak ve sahipliklerine saygı duyulur. Yatırım için seçilen mülk ve araziler ile ilgili olarak, kullanımı ve devredilmeleri de dâhil olmak üzere tüm görüşmeler ücretsiz, önceden bilgi verilen onaylama, sözleşmenin şeffaflığı ve ifşa etmeye dair ilkelere uygun olarak yürütülür.
  • Kuruluşumuz için arazi satın almak, kiralamak veya kullanmak gerektiğinde arazi hakları önemlidir. Bu gereklilikler de yasal, çevresel ve sosyal gereksinimler değerlendirilir; bireylerin veya yerli halkın belirli mülkiyet ve arazi haklarını korumak için gerekli özen gösterilir.
  • Orman koruma gerekliliği olarak ormansızlaştırma alanlarından temin edilen malzemelerin tedarikinden kaçınmayı sürdürülebilir kaynaklardan temin edilen ürünler üretmeyi taahhüt ederiz. Artan kaynak kıtlığını ele almak için ormanların iyileştirilmesini destekleyerek, orman oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlarız.
  • Kuruluşumuz tedarikçilerinden aynı özeni bekler. Tedarik zinciri dahilinde, haksız yere toprak elde etme ve ormansızlaştırmaya tolerans göstermez

Doküman No: KK.PO.KY.002 Yayın Tarihi: 27.07.2021 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:23.03.2022