Sosyal Uygunluk Politikamız

Kaplan Kardeşler Halı olarak;

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.
Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘’Önce İnsan ‘’ prensibi ile hareket ederek, Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz. Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

1.Zorla ve zorunlu Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

Kaplan Kardeşlerde, zorla isçi çalıştırmanın; hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri isçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar. Hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapılmamaktadır. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulmaktadır.

2.Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

Kaplan Kardeşler’de hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır. İşyerimizde, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yas hükümlerine bağlı kalmaktadır. İşyerimiz, tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonda 18 yasın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. Is yerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, Is Kanunu, Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur. Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, Fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemek için, Çocuk İşçiliğin Önlenmesi Ve Genç İşçi Çalıştırma Prosedürü yürürlüktedir.

3.Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

Kaplan Kardeşler, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak, işyerimizde çalışanlar arasında din, dil. ırk, cinsiyet, renk, milliyet, inanç, mezhep, siyasi görüş, sendikal üyelik, yaş, maluliyet, fiziksel engel ve benzeri nedenler veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıdır. İşletmemiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır. İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp, çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

4.Etik İş Davranışı

Kaplan Kardeşler, yürürlükte olan Yolsuzluk Ve Rüşvet Polı̇tı̇kası kapsamında, tedarik zincirinde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, rüşvet, bilgi ve belgede sahtecilik ile yanlış beyan konularında Kaplan Kardeşler’in politikasını ifade etmektedir ve Yolsuzluk ve rüşvet konusunda toleransı yoktur. Rüşvet / yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez etik kuralar çerçevesinde davranılması esastır.

5.Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

Kaplan Kardeşler, çalışanlarına öncelikle yasal düzenlemelerin belirlediği ücreti öder. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar desteklenir.

6.Sağlık ve Güvenlik

Kaplan Kardeşler, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İşletmemizde yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

7.Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Kaplan Kardeşler, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

8.İşe Alma ve İstihdam

Kaplan Kardeşler yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu isçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.

9.Disiplini uygulamaları

Kaplan Kardeşler, tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamamaktadır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.

10.Çevrenin Korunması

Kaplan Kardeşler, Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini, çevre politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştirmeyi, çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendirmeyi ve bilinçlendirmeyi, çevresel etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal Kaynakların korunmasını taahhüt etmekte olup faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.

11.Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Çalışma ortamında fiziksel ceza, tehdit, şiddet veya fiziksel, cinsel ve psikolojik taciz olmasını önler. Çalışanın mutlu ve huzurlu çalışmasını sağlamak için işyeri ortamını tesis eder.

12.Birleşme özgürlüğü Örgütlenme ve Toplu Sözleşme

Birleşme özgürlüğü, örgütlenme ve toplu sözleşme konusunda bütün çalışanlarımız özgürdür. Yönetim; Çalışanlarımızın herhangi bir sendikal kuruluşa üye ve temsil etmeleri, sendika kurma faaliyetlerine yönelik engel durum ortaya koymamaktadır.

Doküman No: KK.PO.İK.004 Yayın Tarihi:10.08.2020 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi:23.03.2022