Tedarikçi Davranış Kuralları

Tedarikçi Davranış Kuralları

1 - AMAÇ

Tedarikçi Davranış̧ Kuralları ile Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. ile iş ilişkisi bulunan bütün tedarikçilerimizin uymalarını beklediğimiz temel kurallar belirlenmiştir. Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. olarak, tüm Tedarikçilerimizden Tedarikçi Davranış̧ Kurallarının kendi kuruluşlarında çalışan ilgili tüm kişilere iletmelerini, erişilebilir kılmalarını, çalışanlarının Tedarikçi Davranış̧ Kurallarında belirtilen ilkelere uygun hareket etmesi ve aşagıda belirtilen sıfır tolerans konularında hassaiyet sağlamalarını talep etmekte ve iş ilişkimiz boyunca etik ilkeler hususundaki beyanımızı bizimle paylaşmalarını beklemekteyiz.

2 - KAPSAM

Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. ile iş yapan tüm tedarikçiler; satıcılar, danışmanlar, temsilciler ve diğer tüm mal ve hizmet sağlayıcıları (Bundan sonra “Tedarikçiler” olarak anılacaktır) “Tedarikçi Davranış̧ Kuralları” kapsamındadır.

3 - DAVRANIŞ KURALLARI

3.1 Sıfır Tolerans Kuralları

  • Çocuk İşçiliği 
  • Bağımlı / Borçlu Çalışma 
  • İnsanlık Dışı Muamele 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği 
  • Etik Olmayan Davranışlar 

3.2 Yasalara ve Mevzuata Uyum

Tedarikçilerimizin, yürürlükte bulunan tüm yasal düzenlemelere, aramızdaki ilişkiyi düzenleyen sözleşmeler, şartnameler ve benzeri diğer dokümanlarda yazan kurallara ve uluslararası alanda tabi olduğumuz düzenlemelere uymalarını bekliyoruz.

3.3 İnsan Hakları Standartı

Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. Evrensel İnsan Hakları Bildirisi belirtildiği üzere, kendini insan haklarını hem korumaya hem de kapsamaya adamaktadır. Tedarikçilerin de çalışanlarına ve çevreye karşı aynı veya benzer standartlarda tutum sergilemeleri beklenmektedir. Asgari şartlar:

3.4 Ayrımcılık, Şiddet veya Taciz Yasağı

Tedarikçiler; ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet, cinsel yönelim, yaş ya da sakatlık ayrıt etmeden, fırsat ve muamele eşitliği sağlamayı hedef edinmelidir. Tedarikçilerin eşit değerde emeğe, eşit ödeme yapma ilkesini desteklemesi beklenmektedir. Tüm fiziksel ya da ruhsal istismar şekilleri ve tehditleri de dahil olmak üzere, tedarikçiler çalışanlarına karşı ayrımcılık ya da sindirme eylemlerine karşı çıkmalıdır.

3.5 Uygun çalışma saati ve Adil Ücretlendirme:

Tedarikçiler, çalışma saatleri ve fazla mesai ile ilgili tüm yasalara ve ücret ve sosyal yardımlarla ilgili tüm yasalara uyacaktır. Normal mesai ve fazla mesai ücretleri, adil ve ulusal asgari ücret veya endüstri standartlarına uygun olmalıdır. Tedarikçi temel gereksinimleri karşılayacak ücretler ödemekle yükümlüdür. Yetkisiz kesintinin yanı sıra disiplin cezası adı altında kesinti yapılması yasaktır. Ulusal düzenlemeler tarafından belirlenmiş̧ her tür sosyal yardım ödenmelidir.

3.6 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı:

Tedarikçiler, çalışanlarının yasalara uygun örgütlenme özgürlüğüne, yasalara uygun şekilde sendikaya katılma, oluşturma ya da katılmama hakkına ve diğer türlü̈ toplu sözleşme yapma hakkına saygı gösterecektir.

3.7 Çocuk İşçiliğin Önlenmesi:

Tedarikçiler, doğrudan ya da dolaylı olarak kendi tedarikçi, müşteri ya da taşeronları da dahil olmak üzere, çocuk işçi istihdam edilmesi ya da kullanılmasına göz yummayacaktır. Çocuk ile ifade edilen, ulusal ya da yerel yasalar daha yüksek bir okul bitirme ya da asgari çalışma yaşı öngörmediği müddetçe, 15 yaşının altındaki tüm kişilerdir. ektir.

3.8 Genç İşçiler için Özel Koruma:

İşletmemiz; genç işçilerin olumsuz sağlık, güvenlik, zihinsel ve gelişimsel çalışma koşullarına karşı özel koruma sağlamaktadır. Tedarikçilerimizden de aynı hassasiyeti beklemektedir.

3.9 Zorla Çalıştırma Ve İnsan Kaçakçılığının Önlenmesi:

Tedarikçiler, doğrudan ya da dolaylı olarak kendi tedarikçi, müşteri ya da taşeronları da dahil olmak üzere, zorla, güç kullanarak, borç karşılığı ve insan kaçakçılığına dayalı ya da kölelik şeklinde işçi çalıştırılmasına göz yummayacaktır.

3.10 Çevre:

Tedarikçiler faaliyetlerini geçerli olan tüm ulusal ve uluslararası çevre yasa ve düzenlemelerine uygun olarak sürdürmek zorundadır. Yaptığı işlerin ve aldığı kararların çevreye etkilerini değerlendirir, doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması, kirlilik kontrolü için gerekli önlemleri alır.

3.11 İş Sağlığı ve Güvenliği:

Yerel mevzuat dahilinde öngörülen tüm iş sağlığı ve güvenliği standartları Tedarikçilerimiz tarafından karşılanmalı ve tüm Tedarikçilerimiz çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar. İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanlara, tüm yasal mevzuatları içeren bildirimler yapılır. Sağlık ve güvenlik risklerinin yönetilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olanakları sağlar.

3.12 Etik ve Yasal Gereksinimler

3.12.1 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabeti Engelleyici Davranışların Önlenmesi

Tedarikçi işini yaparken Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş.’ye koşulsuz bilgi verebilir ve şeffaf davranır. Rekabeti engelleyici davranışlardan kaçınır. Rüşvet vermez, rüşvet almaz ve yolsuzluk yapmaz. Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için kurum içinde gerekli mekanizmaları kurar ve önlem leri alır. Rüşvet, özel veya tüzel üçüncü kişilerin faaliyetlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek için değerli herhangi bir s ̧ey veya bir avantaj sağlanması veya sağlanma vaadidir. Para, hediye, seyahat veya diğer harcamalar, konaklama, indirimler, iltimaslar, iş veya işe alım fırsa tları, politik veya hayır amaçlı katkılar veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı bedel rüşvet olarak değerlendirilebilir. Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş.’nın özel ve gizli bilgileri, şirketin en büyük varlıklarından birisid ir. “Özel mülkiyetteki ve gizli bilgi” genelde halka açık olmayan ve açığa çıktığında şirket rakiplerine fayda sağlayabilecek veya şirk ete zarar verebilecek bilgileri içermektedir. Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. Tedarikçi’ye güvenilerek teslim edilen korumakla yüku ̈mlü olduğu üçüncü kişilere ait bilgiler verilebilir. Hem iş sırasında hem de iş dışında Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş.’nin öz el ve gizli bilgilerini en iyi şekilde korumak için tedarikçilerin gereken önlemleri önceden alması gerekmektedir.

3.12.2 Çıkar Çatışmalarını Önleme

Tedarikçiler, ticari faaliyetleri ile ilgili olarak şeffaf ve dürüstçe davranmalıdır. Tedarikçiler ile Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. çalışanları arasındaki ticari ilişkileri veya benzeri durumları etkileyen doğrudan veya dolaylı yakın ilişki kuruluşumuza açıklanmalıdır. Çıkar çatışması, toplantıların başlamasından önce veya çıkar çatışması ortaya çıktığı anda açıklanacaktır

3.12.3 Kayıtların Doğruluğu

Tedarikçiler, tüm işlemlerine ilişkin, gerçeği doğru, dürüst ve zamanında yansıtacak şekilde kayıt ve defter tutar. Kayıtlarında tahrifat yapmaz, gerçekleştirdiği işlemleri gizlemez. Kayıtlarını yasal gereklilikler doğrultusunda saklar.

3.12.4 Para Aklama

Tedarikçiler kara para aklamayı önlemeye yönelik tüm yasal gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür ve herhangi bir para aklama faaliyetine katılmamalıdır.

3.12.5 Hediyeler

Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. çalışanlarını hediye ve ağırlama kabulünden doğabilecek çıkar çatışmalarından korumak ve satınalma süreçlerinde doğru, dürüst ve adi l bir satınalma politikası yürütmek amacıyla tedarikçilerimizden gelen hediye ve ağırlama teklifleri ile ilgili olarak şirketimiz kuralları belirlemişti r. Tedarikçilerin, Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. Çalışanlarının iş ile ilgili kararlarını etkileyebilecek ya da bu izlenimi yaratacak hediye , ödeme, yemek ve eğlence ile benzer unsurları sağlamaları kesinlikle yasaktır. Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. çalışanları ancak kuruluşu muzu temsilen iştirak edilen toplantı veya seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler; ajanda, takvim, kalem, şirket log osu taşıyan ürünler ile geleneksel olarak geri çevrilmesi nezaketsizlik olarak algılanabilecek yiyecek ve ikramları kabul edebilmekted ir. Tedarikçilerimizden bu hususa riayet etmeleri ve çalışanlarımıza yukarıda belirtilenler dışında hediye vermekten veya benzeri bir avantaj sağlamaktan kaçınmaları beklenmektedir. Nakdi veya nakit benzeri her türlü hediyenin verilmesi kesinlikle yasaktır.

4 - SORUMLULUK

Tedarikçi Davranış Kuralları’nda yer alan hüküm ve ifadeler Tedarikçilere, Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. ’ye karşı talep edilebi lecek herhangi bir sözleşmesel hak doğurmak amacıyla hazırlanmamış olup Tedarikçiler tarafından Tedarikçi Davranış Kuralları’na dayan ılarak herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz. Tedarikçilerin, Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygun hareket etmeleri tamamen ken di sorumluluklarındadır. Tedarikçiler, Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. ile iş ilişkisi kurarak, kuruluşumuzun zaman zaman Tedari kçi Davranış Kuralları’nda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu ve Tedarikçi Davranış Kuralları’na www.kaplankardesl er.com adresinden erişebileceklerini bildiklerini kabul ederler. Tedarikçilerimiz; Tedarikçi Davranış Kuralları’na veya mevzuata ayk ırı davranışlar bakımından, mevzuatın izin verdiği ölçüde etkili soruşturma ve çözüm mekanizmalarına sahip olmalarını beklem ektedir. Tedarikçi Davranış Kuralları veya yürürlükteki mevzuatın potansiyel ihlalini tespit etmeniz halinde bu hususu de rhal Kaplan Kardeşler Halı San. Ve Tic. A.Ş. ye bildirmeniz gerekmektedir. Tedarikçi Davranış Kuralları’na ilişkin tüm sorularınızı kys@kaplankardesler.com adresine ulaştırabilirsiniz. Tüm tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere ilgili tarafların tamamı www.kaplankardesler.com web sitesi üzerinden yada etik@kaplankardesler.com mail adresi üzerinden etik dışı davranışı bildirebilir. tır.

Doküman No: KK.PO.KY.002 Yayın Tarihi: 27.07.2021 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:23.03.2022