Veri Sahibinin Başvuru Hakkında Bilgilendirme ve Başvuru Formu

Veri Sahibinin Başvuru Hakkında Bilgilendirme ve Başvuru Formu

Genel Açıklamalar 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  

 KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile 
  • Noter vasıtası ile 
  • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 

Tarafımıza iletilebilecektir.  

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

 Başvuru Yöntemi 

Başvuru Yapılacak Adres 

Gönderimde            Yer Alması Gereken Bilgiler 

Elden teslimli şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması gerekmektedir)  

Başpınar(Organize)Osb Mahallesi O.S.B. 4.Bölge 83426 Nolu Cadde No: 6/ Şehitkamil Gaziantep

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır. 

Noter vasıtası ile tebligat 

Başpınar(Organize)Osb Mahallesi O.S.B. 4.Bölge 83426 Nolu Cadde No: 6/ Şehitkamil Gaziantep

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi 

Talebi” ifadesi yazılmalıdır. 

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik 

Posta (KEP) yolu ile   

kaplankardeslerhali@hs02.kep.tr

E-postanın konu kısmına Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.  

 

 

 

Ayrıca, Kurulun belirleyeceği diğer yollar duyurulduktan sonra bu yollarla başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.  

 Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

 

 

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri   

 İsim 

 

Soy İsim 

 

T.C. Kimlik Numarası 

 

Telefon Numarası 

 

E-posta 

 

Adres 

 

 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz (müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma, pay sahibi gibi) 

İlişkinizin Olduğu Sütunun Karşısını İşaretleyiniz Ve Varsa İstenilen Bilgileri Doldurunuz.

Müşteri

 

Ziyaretçi

 

İş Ortağı

 

Eski Çalışan-Çalıştığım Yıllar

 

İş başvurusu/Özgeçmiş paylaşımı yaptım - Tarih

 

Üçüncü Kişi/Firma

 

Diğer (yandaki kutucuğa belirtiniz.)

 

 

C. Lütfen KVK Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza İletilme Yöntemini Seçiniz 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.        

 

Elden teslim almak istiyorum.                           

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.                   

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname ibrazı gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, mevcut ise Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi zarfında cevap verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi gayesi ile kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı vs.) talep hakkını saklı tutmaktadır. Başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı                        : 

Başvuru Tarihi                 :

İmza                                  :  

Doküman No: KK.FR.BS.025 Yayın Tarihi: 08.07.2021 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-